Δια Χειρός...

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Στο ερ­γα­στή­ριο φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας Δια Χει­ρός αντι­με­τω­πί­ζου­με την αι­τία του προ­βλή­μα­τος και όχι μόνο το σύμ­πτω­μα με εξει­δι­κευ­μέ­νες τε­χνι­κές χει­ρο­θε­ρα­πεί­ας σε συν­δυα­σμό με υπερ­σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό που συ­νε­χώς εξε­λίσ­σε­ται και ανα­βαθ­μί­ζε­ται.