Δια Χειρός...

Ευεξία

Lomi – Lomi Μα­σάζ

Χα­βα­νέ­ζι­κο Μα­σάζ με απα­λούς χει­ρι­σμούς σε όλο το σώμα, δρα βα­θιά στους μυς, επι­τρέ­πο­ντας έτσι την βα­θιά χα­λά­ρω­ση. Lomi στη γλώσ­σα της Χα­βά­ης ση­μαί­νει ζη­μώ­μα­τα. Πα­ρα­δο­σια­κά αυτή η τε­χνι­κή χρη­σι­μο­ποιεί­ται μαζί με προ­σευ­χή. Το Lomi – Lomi βοη­θά­ει στην απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας, να την ξε­μπλο­κά­ρει, κα­θώς να της δώ­σει μια νεα κα­τεύ­θυν­ση ροής, έτσι διευ­κο­λύ­νει την νοη­τι­κή, συ­ναι­σθη­μα­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή θε­ρα­πεία. Εί­ναι η πιο κα­τάλ­λη­λη τε­χνι­κή για από­λυ­τη ισορ­ρο­πία και αρ­μο­νία.

Hot Stones ( Μα­σάζ με ζε­στές πέ­τρες)

Ιν­διά­νι­κο χα­λα­ρω­τι­κό μα­σάζ με ζε­στές ενερ­γεια­κές πέ­τρες. Η εφαρ­μο­γή τους, βοη­θά­ει και βελ­τειώ­νει την κυ­κλο­φο­ρία του αί­μα­τος, αυ­ξά­νε­ται ο με­τα­βο­λι­σμός, απο­το­ξι­νώ­νε­ται η λέμ­φος, ανα­ζο­γο­νεί­ται το ανο­σο­ποι­η­τι­κό. Επί­σης ανα­κου­φί­ζει από χρό­νιους μυο­σκε­λε­τι­κούς πό­νους και μειώ­νει το στρες. Μία αξέ­χα­στη εμπει­ρία που θα σας απο­γειώ­σει.

Χα­λα­ρω­τι­κό Μα­σάζ

Πρό­κει­ται για ένα μα­σάζ ενά­ντια στο στρες και τη συ­σω­ρευ­μέ­νη κό­πω­ση, που θα σας προ­σφέ­ρει αί­σθη­ση βα­θειάς ανα­ζω­γό­νη­σης και ευ­ε­ξί­ας. Εφαρ­μό­ζε­ται σε ολό­κλη­ρο το σώμα από το κε­φά­λι ως τα πό­δια. Σε συν­δια­σμό με τη χρή­ση αι­θέ­ριων ελαί­ων, το σώμα βοη­θιέ­ται να απο­βάλ­λει μυι­κές εντά­σεις, μπλο­κα­ρί­σμα­τα και κού­ρα­ση. Μια από­δρα­ση από το στρες και την έντα­ση.

Μα­σάζ Πο­διών

Τα πό­δια με­τα­κι­νούν και συ­γκρα­τούν όλο το βά­ρος του σώ­μα­τος δη­λα­δή παί­ζουν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στη βά­δι­ση και τη στά­ση του αν­θρώ­που. Τα πιο συ­χνά συμ­πτώ­μα­τα εί­ναι η αί­σθη­ση της κού­ρα­σης κατά τη ορ­θο­στα­σία, κά­ψι­μο κάτω στο πέλ­μα, μου­διά­σμα­τα, πρη­ξί­μα­τα, πα­ρα­μορ­φώ­σεις δά­κτυ­λων και διά­φο­ροι τραυ­μα­τι­σμοί. Για αυτό εί­ναι απα­ραί­τη­τα να δέ­χο­νται την ανά­λο­γη ξε­κού­ρα­ση που τους αξί­ζει. Από το πέλ­μα περ­νούν πολ­λά αγ­γεία και νεύ­ρα που αι­μα­τώ­νουν και νευ­ρώ­νουν όλο το σώμα. Το μα­σάζ στα πό­δια εί­ναι ένα από τα κα­λύ­τε­ρα απο­το­ξι­νο­τι­κά και χα­λα­ρω­τι­κά μα­σάζ.

Αθλη­τι­κό Μα­σάζ (Sport Massage)

Το αθλη­τι­κό μα­σάζ βοη­θά­ει στο να δια­τη­ρού­νται οι μυς σε καλή κα­τά­στα­ση ελα­στι­κό­τη­τας και θρε­πτι­κό­τη­τας. Μειώ­νει την μυι­κή δυ­σφο­ρία, μειώ­νει τον πόνο που προ­κα­λεί το γα­λα­κτι­κό οξύ, προ­ω­θεί την το­πι­κή και γε­νι­κή χα­λά­ρω­ση των μυών μετά την άσκη­ση.

Λεμ­φι­κό Μα­σάζ

Τε­χνι­κή ήπιων χει­ρι­σμών που διε­γεί­ρουν τους λεμ­φα­δέ­νες ώστε να προ­κλη­θεί απο­συμ­φό­ρη­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας και αύ­ξη­ση της ροής του λεμ­φι­κού υγρού. Έτσι απο­βά­λο­νται οι το­ξί­νες του σώ­μα­τος. Ανα­ζο­ω­γο­νού­νται οι ιστοί και βελ­τειώ­νε­ται η λει­τουρ­γεία των ορ­γά­νων και του ανα­σο­ποι­η­τι­κού συ­στή­μα­τος. Κα­τα­πο­λε­μά την κα­τα­κρά­τη­ση των υγρών και βοη­θά­ει στην εξά­λει­ψη της κυτ­τα­ρί­τι­δας και του το­πι­κού πά­χους.

Μα­σάζ Κατά Τις Κυτ­τα­ρί­τι­δας

Το μα­σάζ κατά της κυτ­τα­ρί­τι­δας εί­ναι μια εξει­δί­κευ­μέ­νη τε­χνι­κή της λεμ­φι­κής μά­λα­ξης που απο­βλέ­πει στη σύ­σφι­ξη του σώ­μα­τος. Αυτή η τε­χνι­κή προ­σφέ­ρει γρή­γο­ρη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή απο­το­ξί­νω­ση του ορ­γα­νι­σμού, το­πι­κή ανα­ζο­ω­γό­νη­ση του δέρ­μα­τος, μεί­ω­ση της κυτ­τα­ρί­τι­δας και φυ­σι­κό αδυ­νά­τι­σμα.

Californian Massage

Πε­ρι­λαμ­βά­νει διά­φο­ρες τε­χνι­κές πα­ρα­δο­σια­κών μα­σάζ από όλο τον κό­σμο σκο­πό έχει να προ­σφέ­ρει χα­λά­ρω­ση και ευ­ε­ξία. Έχει στό­χο την αρ­μο­νία του σώ­μα­τος και της ψυ­χής. Αρ­γές και αρ­μο­νι­κές κι­νή­σεις και προ­οδευ­τι­κές συ­ρό­με­νες πιέ­σεις σε ολό­κλη­ρο το σώμα.