Δια Χειρός...

Εξοπλισμός

Για την ορθή θε­ρα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση πέρα από την συν­δυα­στι­κή επι­λο­γή θε­ρα­πευ­τι­κών με­θό­δων και στο­χευ­μέ­νου ασκη­σιο­λό­γιου απα­ραί­τη­τη εί­ναι και η χρή­ση προηγ­μέ­νου εξο­πλι­σμού, που αναμ­φί­βο­λα δύ­να­ται να επι­φέ­ρει θε­α­μα­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα.