Δια Χειρός...

Παθήσεις

Η επι­στή­μη της φυ­σιο­θε­ρα­πεί­ας έχει εξε­λι­χθεί τόσο πολύ τα τε­λευ­ταία χρό­νια και ως απο­τέ­λε­σμα από την «κλασ­σι­κή θε­ρα­πεί­α» έχου­με φτά­σει σε αυτό που σή­με­ρα απο­κα­λού­με «προηγ­μέ­νη φυ­σιο­θε­ρα­πεί­α». Οι πα­θή­σεις που μπο­ρούν να αντι­με­τω­πι­στούν εί­ναι πάρα πολ­λές, εδώ κα­τα­γρά­φου­με τις πιο κοι­νές, (πα­τή­στε πάνω στα κόκ­κι­να ση­μεία).