Δια Χειρός...

Προφίλ

Ο φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής-χει­ρο­θε­ρα­πευ­τής ΚΟ­ΤΟ­ΠΟΥ­ΛΗΣ ΧΡΥ­ΣΟ­ΒΑ­ΛΑ­ΝΤΗΣ εί­ναι πτυ­χιού­χος του τμή­μα­τος Φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας των A.Τ.Ε.Ι Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου φοί­τη­σε από το 2011 έως το 2015. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρα­κτι­κή του άσκη­ση στο Ασκλη­πιείο Ερ­γα­στή­ριο Φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας του Αυ­το­σμί­δη Δη­μή­τριου, πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας με­γά­λη πλη­θώ­ρα νευ­ρο­μυο­σκε­λε­τι­κών και αθλια­τρι­κών κα­κώ­σε­ων και δυ­σλει­τουρ­γιών.

Kotopoulis Valantis

Ακο­λού­θη­σε με­τεκ­παί­δευ­ση στο πρό­γραμ­μα σπου­δών της Ορ­θο­πε­δι­κής Χει­ρο­θε­ρα­πεί­ας (Kaltenborn- Evjenth Orthopaedic Manual Physical Therapy) του συλ­λό­γου φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών- χει­ρο­θε­ρα­πευ­τών Ελ­λά­δας (ΣΦΧΕ) εγκε­κρι­μέ­νο από την πα­γκό­σμιο ομο­σπον­δία Ορ­θο­πε­δι­κών χει­ρο­θε­ρα­πευ­τών (I.F.O.M.P.T.) απο­τε­λού­με­νο από 328 ώρες πρα­κτι­κής και θε­ω­ρί­ας και 72 ώρες κλι­νι­κής άσκη­σης . Κατά την διάρ­κεια των σπου­δών του ανέ­πτυ­ξε ικα­νό­τη­τες στην απο­κα­τά­στα­ση των νεύ­ρο-μυο-σκε­λε­τι­κών κα­κώ­σε­ων χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πολύ εξει­δι­κευ­μέ­νες τε­χνι­κές προ­σέγ­γι­σης που πε­ρι­λαμ­βά­νουν χει­ρι­σμούς και θε­ρα­πευ­τι­κές ασκή­σεις, κα­θο­δη­γού­με­νες από τις δια­θέ­σι­μες επι­στη­μο­νι­κές και κλι­νι­κές απο­δεί­ξεις. Στό­χος του εί­ναι η ου­σια­στι­κή απο­κα­τά­στα­ση των ασθε­νών που επι­κε­ντρώ­νε­ται στην εύ­ρε­ση του αι­τί­ου και όχι του συμ­πτώ­μα­τος.

Εί­ναι ιδιο­κτή­της του «ΔΙΑ ΧΕΙ­ΡΟΣ ΕΡ­ΓΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ ΦΥ­ΣΙ­ΚΟ­ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ­Σ» το οποίο στο­χεύ­ει στην :

 • Αντι­με­τώ­πι­ση της αι­τί­ας του προ­βλή­μα­τος με ει­δι­κές τε­χνι­κές χει­ρο­θε­ρα­πεί­ας σε συν­δυα­σμό με υπερ­σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό
 • Αντι­με­τώ­πι­ση νευ­ρο­μυο­σκε­λε­τι­κών κα­κώ­σε­ων και δυ­σλει­τουρ­γιών
 • Προ εγ­χει­ρη­τι­κή και με­τεγ­χει­ρη­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση
 • Απο­κα­τά­στα­ση και πρό­λη­ψη αθλη­τι­κών τραυ­μα­τι­σμών
 • Ει­δι­κή Θε­ρα­πευ­τι­κή άσκη­ση
 • Πρό­λη­ψη των πτώ­σε­ων και βελ­τί­ω­ση της ισορ­ρο­πί­ας στην Τρί­τη ηλι­κία
 • Αντι­με­τώ­πι­ση χρό­νιου πό­νου
 • Στα­τι­κή και δυ­να­μι­κή ανά­λυ­ση δια­τα­ρα­χών της στά­σης και βά­δι­σης
 • Αντι­με­τώ­πι­ση και πρό­λη­ψη πα­θο­λο­γιών της Σπον­δυ­λι­κής Στή­λης
Kotopoulis Valantis

Δίπλωμα εξειδίκευσης - Παρακολούθηση προγραμμάτων εξειδίκευσης

 • 2016-2018: ΠΙ­ΣΤΟ­ΠΟΙ­Η­ΤΙ­ΚΟ MIDTERM-OMT: Επι­τυ­χής ολο­κλή­ρω­ση του πρώ­του κύ­κλου σε­μι­να­ρί­ων του εγκε­κρι­μέ­νου από την Πα­γκό­σμια Ομο­σπον­δία Ορ­θο­πε­δι­κών Χει­ρο­θε­ρα­πευ­τών (I.F.O.M.P.T) εκ­παι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος του Συλ­λό­γου Φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών Χει­ρο­θε­ρα­πευ­τών Ελ­λά­δος (A.M.P.G.), απο­τε­λού­με­νο από 328 δια­τα­κτι­κές ώρες πρα­κτι­κής και θε­ω­ρί­ας και 72 κλι­νι­κής άσκη­σης και πέ­ρα­σε με επι­τυ­χία γρα­πτές και πρα­κτι­κές εξέ­τα­σεις
 • 2015: Απο­φοί­τη­ση του τμή­μα­τος φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ
 • ΑΠΡΙ­ΛΙΟΣ 2013 - ΙΟΥ­ΝΙΟΣ 2014: Βε­λο­νι­σμός
 • Εξει­δί­κευ­ση στον πα­ρα­δο­σια­κό κι­νέ­ζι­κο βε­λο­νι­σμό, ανα­γνω­ρι­σμέ­νο από BULGARIAN ACUPUNCTURE ASSOSIATION OF PHYSICAL THERAPIST, MEMBER OF THE WORD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE SOCIATIES-WFCMS AND JIANAGXI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE – CHINA (220 ώρες)
 • 2011: Ει­σα­γω­γή στο τμή­μα φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας του Ανώ­τα­του Τε­χνο­λο­γι­κού Εκ­παι­δευ­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ)
 • 2010: Από­φοι­τος 2° Επαγ­γελ­μα­τι­κού Λυ­κεί­ου Μυ­τι­λή­νης, με ει­δι­κό­τη­τα βοη­θού νο­ση­λευ­τή